Bu eğitim aktif değildir.

35/A UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMINA
KAYDOLMAK İÇİN TIKLAYINIZ


35/A NEDİR?


-
 1. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 35/Amaddesi, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir.

 2. 35/A uzlaşması, en az masrafla en hızlı ve en doğru, en adaletli çözüm yöntemidir.
 1. Temel ilke taraf avukatlarının usule ve esasa ilişkin her konuda anlaşmasıdır.

 2. Buna göre uzlaşma görüşmesi talebini kabul edip etmemekte avukatlar tamamen serbesttir.

 3. Avukatlardan birinin kabul etmediği yerde veya zamanda uzlaşma görüşmesi yapılmaz.

 4. Avukatlardan biri devam ettirmek istemezse süreç sona erer. Baronun kolaylaştırma amaçlı yardımını taraf avukatları birlikte talep edebilir. İki tarafın da avukatları eşit haklara sahiptir.

 5. Yani 35/A sürecinin yöneticisi avukatlardır.
35/A uzlaşmasında aktif ve vazgeçilmez olan süje, avukattır. Sürecin tüm yönetimi avukatlara aittir.
 1. Avukatsız 35/A uzlaşması olmaz. 35/A uzlaşmasında taraf avukatları asli unsurdur.

 2. Maalesef Arabuluculuk kurumu ise avukatsız da işleyebilecek şekilde düzenlenmiştir. Arabulucuların büyük çoğunluğunun avukat olduğu doğrudur. Ancak tarafların avukatla temsili tüm yapıcı önerilerimize rağmen zorunlu tutulmamış, teşvik dahi edilmemiştir.
Tarafların kendi iradeleriyle (uzlaşarak) istem sonucunu elde edebilecekleri uyuşmazlıklarda uygulanır.
 1. Müvekkilinin dosyasını en iyi avukatı bilir.

 2. Dolayısıyla, uyuşmazlığı / dosyayı en iyi bilen iki kişi, iki tarafın avukatlarıdır.

 3. Şu halde, iki tarafın avukatlarının müvekkillerinin de katılımı ve rızasıyla uyuşmazlığı çözmeleri mümkünse, bunu denememek büyük kayıptır.

 4. Özetle;
  • 35/A uzlaşmasında adalet gecikmez.
  • Çoğu zaman saatler içerisinde çözüme ulaşılabilir.
  • Uyuşmazlığı, iş yükü sebebiyle dosyaya 3-5 ayda bir en fazla birkaç dakika ayırabilen bir hakim değil, dosyayı en iyi bilen kişiler olan taraf avukatları birlikte çözer.
  • Taraflar el sıkışarak ayrılır.
  • Alacaklar ve avukatlık ücretleri sorunsuz hükme bağlanır ve tahsil edilir.
Taraflarca, uyuşmazlığın çözümü hakkında mutabık kalınarak tutulan tutanak, İcra ve İflas Kanunu'nun 38 maddesi ve 68/A maddesi uyarınca icra edilebilen ilam hükmündedir. Uzlaşma Tutanağı ilam hükmündedir.
 1. 35/A uzlaşmasında, tarafların avukat ile temsili zorunludur.

 2. Her görüşmede tarafların avukatları hazır bulunmak zorundadır.

 3. Taraflar da diledikleri tüm görüşmelere katılabilirler. Esasen tarafların mümkünse her görüşmeye katılmaları teşvik edilmelidir.

 4. Uzlaşma Tutanağı'nda avukatlarla birlikte tarafların da imzasının bulunması zorunludur. Bu sebeple Uzlaşma Tutanağı'nın tutulduğu sırada avukatlarının yanında tarafların da hazır bulunmaları mecburidir.

 5. Avukatların karşılıklı rıza göstermesi halinde tutanakları tutmak üzere yardımcı personel, ayrıca uzlaşma konusuyla ilgili olarak teknik personel (serbest muhasebeci mali müşavir, mühendis ve benzeri) hazır bulundurulabilir.

Tutanakta;

 • Tutanağın 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca düzenlendiği,

 • Taraflara ait bilgiler (adları, ikametgâhları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları, taraflar yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de gösterecekleri ikametgâh ve iletişim bilgileri),

 • Taraf avukatlarının adları, bağlı oldukları baroları ve baro sicil numaraları,

 • Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,

 • Tarafların iddia ve savunmalarının kısa özeti ve uzlaşmanın konusu,

 • Uzlaşma sonunda varılan mutabakat ve tarafların yükümlülükleri,

 • Tarafların her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçlar ve tanınan haklar (sıra numarası altında birer birer, açık, kuşku ve duraksama yaratmayacak şekilde)

 • Uzlaşma tutanağının, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanunun 38 ve 68/A maddelerine göre ilam niteliğinde olduğu,

 • Uzlaştırma giderleri ile uzlaşma dava açıldıktan sonra gerçekleşmişse yargılama harç ve giderlerinin kime yükleneceği,

 • Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatlarının imzaları,

 • Tutanağın kaç nüshadan oluştuğu ve taraflara ve avukatlara verildiği hususları yer alır.
 1. Taraf avukatlarından birinin bürosu veya baroların bu amaçla tahsis ettiği yer, uzlaşma yeridir.

 2. İster avukatlık bürosu ister baronun tahsis ettiği yer olsun taraf avukatlarının yer konusunda anlaşmış olmaları zorunludur.

 3. Uzlaşma davetinde, davet eden taraf varsa bu konuda yer ve zaman için kendi önerisini belirtir.
Uzlaşma sürecine katılanlar sadece bu süreç için hazırlanıp kendilerine sunulan, sözlü olarak iletilen veya herhangi bir şekilde elde ettikleri bilgi ve belgeler ile her türlü kaydı gizli tutmakla yükümlüdür.
 1. Uzlaşma görüşmeleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar ile tutulan tutanaklar uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli değildir.

 2. Uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve/veya daha sonra açılacak davalarda bunlar taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz.

 3. Uzlaşma görüşmeleri sırasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.

 4. Bu madde hükmüne aykırı hareket eden avukat hakkında; 1136 sayılı Kanun ve meslek kuralları gereğince yaptırım uygulanır.
 1. Avukatla müvekkili arasında ücreti düzenleyen bir sözleşme olması halinde sözleşme hükümleri uygulanır.

 2. Ücreti düzenleyen bir sözleşme olmaması halinde 1136 sayılı Kanun hükümleri uyarınca her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre ücret ödenir.
 1. Uzlaşma isteyen taraf avukatı, uzlaşma iradesini, çekişme konusunu da belirterek karşı tarafa yazılı olarak bildirir.

 2. Bildirimde, uzlaşma görüşmeleri için yer ve zaman önerisi ayrıca belirtilir.

 3. Uzlaşma davetini alan taraf, bu konudaki olumlu veya olumsuz iradesini en geç iki hafta içerisinde karşı tarafa bildirir. Bu süre içerisinde cevap verilmemiş ise davet reddedilmiş sayılır.

 4. Şayet karşı tarafın vekili yok ise uzlaşma sağlama görüşmelerinde yasa gereği kendisini mutlaka bir avukat ile temsil ettirmek zorunda olduğu bildirilir.
1136 sayılı Kanun'un 35/A maddesi, duruşma başlayıncaya kadarki süreci kapsamaktadır. Ancak duruşma başladıktan sonra tarafların ve avukatlarının sulh görüşmesi yapmasına bir engel yoktur. Bu nedenle, 35/A yönergesi, duruşma başladıktan sonra yapılan sulh görüşmelerine de ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kıyasen uygulanabilir.
35/A UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMINA
KAYDOLMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MEVZUAT


AVUKATLIK KANUNU MADDE 35/A

Kanun No: 1136
Avukatlık Kanunu (YÜR. TAR.: 07.07.1969)
Kabul Tarihi: 19.03.1969
R.G. Tarihi: 07.04.1969
R.G. No: 13168
Uzlaşma sağlama:
Madde 35/A - (R.G.T.: 10.05.2001, NO: 24398, KANUN NO: 4667/23)
Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce
kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilam niteliğindedir.

TUTANAKLAR


medya


35/A UZLAŞMASI KİTAPÇIĞI
35/A UZLAŞMASI BROŞÜRÜ
35/A UZLAŞMASI AFİŞLERİ